Historia
wikiwona
2018-07-11 02:38:27
Zapisz w odpowiednich kolumnach tabeli nazwy gałęzi przemysłu, które rozwijały się w poszczególnych zaborach. Jest wyraźny załącznik.
Odpowiedź
patrykrabi
2018-07-11 09:15:25

Zabór Rosyjski: przemysł maszynowy, przemysł metalurgiczny, przemysł włókienniczy, przemysł hutniczy Zabór Pruski: przemysł wydobywczy, przemysł maszynowy, przemysł hutniczy Zabór Austriacki: przemysł wydobywczy, przemysł maszynowy

Dodaj swoją odpowiedź