Polski
kuki17
2018-07-06 23:40:17
podziel na głoski : -poniedziałek -wzniesienie -konieczność -niebezpieczeństwo -pisownia -konnica dużo pkt szybko !!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź
xmaggotkax
2018-07-07 00:05:37

po nie dzia   łek        wznie sie nie        ko nie czność       nie be zpie czeństwo pi so wnia          ko nnica

NieograniCzona
2018-07-07 00:06:52

p o n i e dz i a l e k w z n i e s i e n i e k o n i e cz n o s c n i e b e z p i e cz e n s t w o p i s o w n i a k o n n i c a licze na naj

Dodaj swoją odpowiedź