Geografia
Edzio500
2017-06-24 03:43:27
dokonaj podziału migracji ze względu na przyczyny i kierunek ruchów wędrówkowych. Podaj przykłady. Proszę daje 15 punktów
Odpowiedź
Wikula122
2017-06-24 08:20:40

Podział migracji ze względu na kierunek ruchów wędrówkowych: - migracje zewnętrzne - czyli ludność przemieszcza się pomiędzy różnymi krajami, np. wyjazdy w celach turystycznych i wypoczynkowych do cieplejszych krajów, wyjazdy w celach zarobkowych do krajów lepiej rozwiniętych gospodarczo - migracje wewnętrzne - czyli ludność przemieszcza się w obrębie jednego państwa, np. przeprowadzka do innego miasta/wsi Podział migracji ze względu na przyczyny ruchów wędrówkowych: - Migracje ekonomiczne - są to migracje ,,za chlebem" głównie do krajów wysoko rozwiniętych, które oferują lepsze warunki w celu poprawy sytuacji materialnej i zarobkowej. - Migracje polityczne - są to migracje spowodowane sytuacją polityczną w danym kraju, np. z powodu konfliktów zbrojnych czy prześladowań. Do migracji politycznych zalicza się także m.in. wysiedlenia, repatriacje oraz deportacje. - Migracje społeczne - te migracje spowodowane są przez np. podjęcie nauki za granicą, czy też decyzje zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem. - Migracje religijne - są to głównie migracje w celach pielgrzymkowych np. na Jasną Górę -Migracje przyrodnicze - są to migracje spowodowane klęskami żywiołowymi np. powodziami - Migracje turystyczne - są to migracje w celach turystycznych i wypoczynkowych      

Dodaj swoją odpowiedź