Matematyka
werwic2413
2017-06-23 22:56:27
narysuj wykres funkcji:f(x)=³₄x -6 a) napisz wzór funkcji liniowej g() która jest równoległa do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt A=(-4,-2).narysuj wykres funkcji g b) napisz wzór funkcji liniowej h(x) prostopadłej do funkcji f i przechodzącej przez punkt B=(3,-1) NARYSUJ JEJ WYKRES
Odpowiedź
Alebazi153
2017-06-24 05:19:14

f(x) = 3/4 x - 6   ; A = (- 4 , - 2) warunek równoległości prostych a₁ = a₂ (współczynniki kierunkowe prostych są tej samej wartości) a₁ = 3/4 a₂ = 3/4 g(x) = 3/4 x + b    ; A = (- 4 , - 2) - 2 = 3/4 * (- 4) + b - 2 = - 12/4 + b - 2 = - 3 + b b = - 2 + 3 = 1 g(x) = 3/4 x + 1  prosta równoległa do danej i przechodząca przez punkt A dane do wykresu xo - punkt przecięcia osi x przez prostą = - b/a = - 1 : 3/4 = - 4/3 = - 1 1/3 yo - punkt przecięcia prostej z osią y = b = 1 wykres w załączniku b) f(x) = 3/4x - 6    ; B = (3 , - 1) warunek prostopadłości prostych a₁ * a₂ = - 1 3/4 * a₂ = - 1 a₂ - współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej = - 1 : 3/4 = - 4/3 h(x) = - 4/3x + b    ; B = (3 , - 1) - 1 = - 4/3 * 3 + b - 1 = - 4 + b b = - 1 + 4 = 3 h(x) = - 4/3x + 3  prosta prostopadła do danej i przechodząca przez punkt B xo = - b/a = - 3 : (- 4/3) = 3 * 3/4 = 9/4 = 2 1/4 yo = 3 wykres w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź