Biologia
Konto usunięte
2017-06-23 15:25:27
1 Cechy kodu genetycznego . Krótko opisać każdą z nich. 2 Wymień : a) dwa najstarsze PN b) największy PN c) trzy PN objęte konwencją Ramsar o ochronie obszarów wodno-błotnych 3 Podaj dwie przyczyny wymierania gatunków
Odpowiedź
MamaNeo
2017-06-23 16:56:31

1. -trójkowy - składa się z kodonów zbudowanych z trzech leżących obok siebie nukleotydów, -niezachodzący - jeden nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu, -jednoznaczny - każdy kodon koduje tylko jeden aminokwas, -zdegenerowany - jeden aminokwas może być kodowany przez kilka kodonów, -przezprzecinkowy - pomiędzy kodonami nie ma odstępów, -uniwersalny - zasady kodowania są identyczne dla wszystkich organizmów, -kolinearny - kolejność aminokwasów w białku dokładnie odzwierciedla kolejność kodujących je kodonów w mRNA. 2. a) Białowieski, Pieniński b) Biebrzański c) Biebrzański, Ujście Warty, Słowiński, Narwiański, Poleski, Wigierski 3. Zabijanie przez człowieka, niszczenie i fragmentacja siedlisk

Dodaj swoją odpowiedź