WOS
Daro95
2021-04-08 05:21:17
PODAJ CAŁY PROCES ROZWODOWY W URZĘDACH POLSKICH                        NAPISZ W PUNKTACH CO POCZYM I KIEDY DAJE DUŻO PUNKTÓW WIĘC ODPOWIEDŹ MUSI BYĆ MAX WYCZERPUJĄCA I PRECYZYJNA OD POCZĄTKU DO KOŃCA.    INACZEJ SPAM
Odpowiedź
maalaa14
2021-04-08 11:23:05

Proces rozwodowy toczy się w Sądzie Okręgowym, Wydział Rodzinny a nie w Urzędach. 1. Rozpoczyna się od wniesienia pozwu przez któregokolwiek z małżonków. W pozwie określa czy żąda rozwodu z orzekaniem o winie czy za porozumieniem. Jeżeli strony są zgodne określają sposób opieki nad dziećmi (jeżeli są małoletnie), zasady korzystania z mieszkania, alimenty, przy którym z rodziców zostają dzieci, podział majątku (który może być dokonany przed w czasie i po rozwodzie). Istotną kwestią jest czy strony są zgodne. 2. Po wniesieniu pozwu i opłaceniu go 600 zł (opłata stała), sąd sprawdza czy nie ma braków formalnych np. czy załączono odpisy aktu małżeństwa, urodzenia dzieci, pełnomocnictwo (jak stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny). Jeżeli są braki to wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Jeżeli nie ma to przesyła odpis pozwu drugiej stronie celem ustosunkowania się i wyznacza rozprawę. 3. W zależności od tego czy strony są się w stanie dogadać, Sąd na rozprawie musi przesłuchać strony jaka jest ich wola, bierze pod uwagę dobro małoletnich dzieci przy orzeczeniu rozwodu i ustala kwestie alimentów itp. Może przesłuchać zawnioskowanych świadków przez strony na konkretne okoliczności np. przemocy. Może strony skierować na mediacje. Jeżeli nie przyniesie efektu to sprawa toczy się dalej. Nawet przy porozumieniu stron Sąd zawsze musi przesłuchać strony tj. powoda i pozwanego/ą oraz jeżeli jest małoletnie dziecko świadka, który potwierdzi, że dziecko u danego z rodziców będzie miało dobrą opiekę, warunki. 4. W przypadku orzekania o winie, dużo świadków dowodów, może być kilka rozpraw. 5. Postępowanie kończy się ugodą, gdzie strony dochodzą do jakiegoś porozumienia albo wyrokiem w którym Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód albo bez orzekania o winie, z winy powoda lub z winy pozwanego/ej. Orzeka w nim o dzieciach, alimentach, kosztach postępowania itp. 6. Wyrok nie jest prawomocny. Strona która się nie zgadza może wnieść w terminie 14 dni apelację do Sądu Apelacyjnego. Po tym terminie jak nie wniesie wyrok jest prawomocny. 7. Strona - małżonka może po rozwodzie złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy do USC o powrót do swojego nazwiska.

Dodaj swoją odpowiedź