Matematyka
Malinka3210
2021-02-23 20:26:07
1.Dla funkcji określonej wzorem y=ax+b podaj współrzędne punktów: A=(0,b), B=(1,a+b), gdzie y=-2x-3 2.Określ, czy proste są równoległe, czy się przecinają: f(x)=-2x+3,g(x)=1-2x 3.Oblicz współrzędne punktu przecięcia się wykresu funkcji f z osią x, gdy f(x)=5x-0,5 4.Napisz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że do wykresu należą punkty A i B, takie, że A=(1,-1), B=(4,2) 
Odpowiedź
dzik94
2021-02-23 20:45:27

1. y=-2x-3 a=-2, b=-3 więc punkt A=(0,-2); B=(1,-5) 2. f(x)=-2x+3  g(x)=-2x+1 Proste te są równoległe, gdyż mają ten sam współczynnik kierunkowy a, które w tym wypadku jest równe =-2 3. y=5x-0,5 Oznaczmy punkt przecięcia jako P(x,y) Prosta przetnie się z osią x, gdy y=0 więc 0=5x-0,5 -> 5x=0,5 -> x=[latex] frac{1}{10} [/latex] wiec punkt przecięcia  P(1/10,0) 4. Korzystamy ze wzoru na prostą przechodzącą przez 2 punkty (x2-x1)(y-y1)=(y2-y1)(x-x1) x1=1 x2=4 y1=-1 y2=2 lub układ równań [latex] left { {{-1=a+b} atop {2=4a+b}} ight. [/latex] po wyliczeniu wychodzi a=-1;b=-2

Dodaj swoją odpowiedź