Historia
Emil123131
2021-01-13 21:13:57
jakie były dla uni polsko-litewskiej mocne srony i szanse, a jakie słabe strony i zagrożenia  pliss daje naj
Odpowiedź
grzywka188
2021-01-13 22:48:39

Korzyści, jakie Rzeczpospolita wyciągnęła z unii z Litwą były następujące: - kilkakrotne powiększenie terytorium państwa, - ogromny wzrost liczby ludności, - możliwość wystawienia większej armii - dostęp do bogactw naturalnych (nieprzebrane bory, żyzne ziemie Rusi) Słabe strony: - zaostrzenie zatargu z Krzyżakami, którzy łaszczyli się na Żmudź, a w konsekwencji na całe Wielkie Księstwo Litewskie - obniżenie wiarygodności państwa polskiego z powodu oszczerstw, jakie rzucali Krzyżacy o rzekomych sojuszach Jagiełły z poganami.  - polityka króla Jagiełły, który w polityce wewnętrznej działał na korzyść Litwy kosztem Rzeczypospolitej (przyłączenie Rusi Czerwonej do Litwy, nadawanie litewskim bojarom ziem w Koronie). 

Dodaj swoją odpowiedź