Historia
player213
2017-09-29 23:46:17
1.Wyjaśnij daty : 843 i 1054 2. Podaj podział Słowian 3. Na czym polegało cesarstwo Ottona III i jakie ziemię wchodziły w jego skład.
Odpowiedź
bambus124
2017-09-30 02:07:28

1. 843 - traktat z Verdun  1054 - schizma wschodnia 2. Słowianie zachodni Słowianie wschodni  Słowianie południowi  3. Otton III dążył do odnowienia cesarstwa rzymskiego. Głosząc ideę uniwersalistycznego cesarstwa chciał zapewnić wieczny pokój. Władzy cesarskiej miały podlegać Niemcy i Włochy, a pod jego zwierzchnictwem miały pozostawać Francja, Słowiańszczyzna oraz cały świat chrześcijański. Otton III podkreślił rolę Rzymu jako centrum i stolicy cesarstwa, a zarazem siedziby papieża. Cesarz miał być opiekunem i obrońcą papieża, a także Kościoła. Szczególną misją cesarstwa miało być wspieranie ewangelizacji w krajach pogańskich. Galia, Germania, Roma (inaczej Italia), Sclavinia

Dodaj swoją odpowiedź