WOS
madziek96
2017-09-25 22:23:47
Wymien warunki jakie powinien spełniać cudzoziemiec aby otrzymać obywatelstwo w polsce
Odpowiedź
rasta91
2017-09-26 00:02:30

Cudzoziemiec aby otrzymac obywatelstwo polskie musi w naszym kraju mieszkać legalnie przynajmniej 5 lat i złożyć wniosek do prezydenta RP

mario101
2017-09-26 00:03:45

-cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski  co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego  -cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE , który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa; -cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski o najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce -małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,oraz posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego

Dodaj swoją odpowiedź